MİSAFİR ODASI - - - - - - - - Yardım
KAZANAMAZI.ORG

Kaza Hesaplayıcı

!!! ÜYELERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU !!!

Ana Sayfa

Namaz Hakkında

Kaza Namazı Hakkında

Kaynaklar

Sözleşme

RNK'da Namaz

Hatıralarda Namaz

Kitaplar

Yazar / Makale

Linkler

Duvar Kağıtları

Videolar

Namaz Vakitleri

İletişim


Ziyaretçilerimiz
Şu Anda : 15
Bugün : 9
Son 7 gün : 2039
Son 30 gün : 2039
TOPLAM : 1084739

Kayıtlı Üye :
 7649

SİTE İÇİ ARAMA

FIKIH ARAMA 
Bu site slmhosting tarafından host edilmektedir.
 
   Namaz Hakkında
A   A   A

Namaz sırasında ayetleri okurken hata yaparsak ne olur?

Namazda kıraatte bulunurken dil kayması veya yanılma sonucu kelime ve harflerde yapılan hatalarla ilgili hükümler:
Fatiha yada bir sûre okurken dilin kayması veya yanılma sonucu kelime ve harflerde bir takım hatalar yapılabilir. Bu konu fıkıhta önemli bir yer kapsamaktadır. Çünkü mânanın değişmesi namazın bozulmasına yol açar. Kur´ân´ı iyice öğrenmek, ezberlere çok dikkat etmek gerekir. Özellikle imam olacak şahısların hem namazın farz, vâcib, sünnet ve adabını, hem kıraati yeterince bilmesi -kıldıracağı namazın sıhhati bakımından- aranır.

Kıraatte dil kayması:

Fıkıh dilinde buna zelle-i kâri´ denir. Yani okuyanın kayması, demektir.

A) Bir Kelimedeki Harfi Diğer Kelimedeki Harf İle Bitiştirmek :

Bir kelimedeki son harfi diğer kelimenin başındaki harfle bitiştirmek namazı bozmasa da kelimelerin rahat teleffuzunu ve ahengini bozar. Buna birkaç örnek verelim :

“İyyake na´budu”yu “iyyakene´abdu” şeklinde (kâf) harfini (nun) ile bitiştirmek.
“ğayri´l-mağdubi aleyhim”i ğayri´l-mağdûbia leyhim” biçiminde (ba) harfini (ayn) harfiyle bitiştirmek,

“semi´allahu limen hamidehu”yu “semi´allahuli men ha-mideh” şeklinde (he) harfini (lam) ile bitiştirmek... Bütün bu bitiştirmelerde mâna ciddi ölçüde bozulmadığından namazın sıhhat ve cevazına engel sayılmamıştır. İsterse bu bitiştirmeleri kasten yapmış olsun. Ne var ki dikkat etmek, kelimelerin yerli yerince hakkını vererek hem Kur´ân´a saygımızı, hem sünnet ve adabına uygun okumamızı sağlar. (Fetâvâ-yi Hindiyye - El-Hulasa.)

B) Bir Harfi Başka Bir Harf Yerine Okumak :

Bir harfi başka bir harf yerine okumak mânayı değiştiriyorsa ve iki harf arasında mahreç yönünden bir yakınlık da mevcut değilse, namazı bozar.

Ama iki harf arasında mahreç yakınlığı bulunduğundan onları birbirinden ayırt etmek ve telaffuzda bu yüzden sıkıntısız okumakta meşakkat varsa, namazı bozmaz.

Şimdi bu iki hususa birkaç örnek verelim:

Mahreçleri birbirine çok yakın olup ayırt edilmeleri meşakkatli olanlar : (za) ile (dad), (sad) ile (sin), (ta) ile (te) gibi. Her misaldeki iki harften birini diğeri yerine okumak, fukahanın ileri gelenlerinin çoğuna göre namazı bozmaz. (Fetâvâ-yi Kaadıhan) Fetva buna göredir. Ne var ki Kadi Ebû Hasen ile Kadi Ebû Asım´a göre, bu kasten yapılırsa namazı bozar. Ama dil kayması sonucu olursa, bozmaz. Muhtar olan da budur. Ama birincilerin görüşünde kolaylık bulunduğundan fetvaya daha uygun görülmüştür.
O halde bazı harfleri rahat teleffuz edemeyen kimse, mazur sayılmayacağından gayret göstermesi gerekir. Ama bazı harflere dili bir türlü yatışmıyor ve bu aksaklığı gidermesi de mümkün olmuyorsa, beceremediği harflerin bulunmadığı âyetler varsa onları okur. Yoksa, teleffuz edebildiği şekliyle okuyarak namazını kılar, ancak imamlık yapması doğru olmaz. (Fetâvâ-yi Kaadıhan - Fetâvâ-yi Hindiyye.) Sahih olan görüş de budur.

C) Bir Harfi Hazfetmek :

Kıraatta bir harfi olduğu gibi okumayıp kaldırmaya «hazf-i harf» denir. Hazfedilen harf mânayı bozarsa, namaz bozulur. Mânayı bozmaz da icaz ve terhim kaideleri uygulanarak böyle yapılırsa namaz bozulmaz. Buna birkaç örnek verelim :

“le-kad câethüm rusulüna” yerine “le-kad câehüm rusülühü” okunur da “caet” fiilinin sonundaki (te) harfi hazfedilirse, mâna bozulmayacağından namaz sahihtir.
“fe-mâ lehüm lâyü´minûne” yerine “fe-mâ lehüm yü´minûne” okunur da fiili olumsuz yapan (lâ) edatı hazfedilirse, mana bozulacağı için namaz sahih olmaz. (El-Muhit / Radîyüddin Serahsi.)

D) Kelimeye Bir Harf İlâve Etmek :

Kelimede bir harf fazla etmek mânayı bozarsa, namaz sahih olmaz; bozmazsa namazın cevazına fetva verilmiştir. Buna bir örnek verelim :

“Venhe anil münkeri” yerine “venha anil münkeri” okursa, mana bozulmayacağından namaz sahihtir. Veçhe’deki (ha) harfine bir (ya) harfi ilâve edilmiş oluyor.

“Ve zerabiyyü mebsusetün” yerine “ve zerabîbün mebsusetün” okunursa, mâna bozulacağından namaz sahih olmaz.

E) Bir Kelimeyi Başka Bir Kelime Yerine Kullanmak :

Kur´ân´da bir kelimeyi bir başka kelime yerine koyup okumak da mânayı bozup bozmadığı, iki kelime arasında mâna yakınlığı bulunup bulunmadığı, Kur´ân´da o kelimenin bulunup bulunmadığı gibi bir takım meselelerle ilgilidir :

a) Değiştirilen kelime ile diğer kelime arasında mâna yakınlığı ve Kur´ân´da da yeri varsa namaz bozulmaz. Buna bir örnek verelim : “alîm” yerine “hakîm” ya da “gafur” yerine “rahîm” kelimesini koymak gibi. Bunların hem mânaları birbirine yakın, hem de Kur´ân´da yerleri vardır.

b) İki kelime arasında mâna yakınlığı var, ama Kur´ân´da o tür bir kelime yoksa, İmam Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed´e göre namazı bozmaz. İmam Ebû Yusuf’a göre, bozar. Buna bir örnek verelim : “tevvabîn” yerine “teyyabîn” okumak. Kur’ân’da “teyyabîn” diye bir kelime yoktur. ama ikisi arasında mâna yönünden yakınlık mevcuttur.

c) Değişik kelimeyle asıl kelime arasında mâna yönünden bir yakınlık olmamakla beraber Kur´ân´da da öyle bir kelime yoksa namazı ittifakla bozar.

d) Değişik kelimenin Kur´ân´da yeri var, fakat iki kelime arasında mâna yönünden bir yakınlık olmamakla beraber, itikad edildiği takdirde küfrü gerektiren bir anlam taşıyorsa, namazı bozar, fukahanın bu hususta görüş birliği vardır. Sahih olan da budur. Buna bir örnek verelim :

“Va´den aleyne innâ künnâ failîn” yerine “ğafilîn” kelimesini koymak gibi. Çünkü “fâilîn” ile “ğâfilîn” arasında mana yönünden hiç bir yakınlık olmamakla beraber tamamen ters bir mânaya yol açmaktadır. Bu, daha çok İmam Ebû Yusuf’un ısrarla üzerinde durduğu bir konudur. Fetva onun görüşüne göredir.

Kelime asıl nispet edileceği isimden başkasına nispet edilerek okunursa, Kur´ân´da o nispet edinilen kelime varsa, İmam Muhammed’e göre namazı bozmaz. “Ya meryeme´bnete imrân” yerine “ya meryeme´bnete mûs┠gibi. Ama Kur’ân’da öyle bir isim yoksa, fukahanın ittifakıyla namazı bozar. “ya meryeme´bnete ğilân” okumak gibi. Çünkü Kur’ân’da “ğilân” kelimesi yoktur.

F) Doğrudan Doğruya Bir Kelime Fazla Olarak Okumak:

Bir kelimeyi diğer bir kelimenin yerine değil, doğrudan doğruya fazla olarak getirip okumak, mânayı bozuyorsa -Kur´ân´da yeri olsa bile- namaz sahih olmaz. Bunlara birer örnek verelim:

«Vellezîne âmenû billahi” yerine “vellezîne amenû ve keferû” okumak suretiyle cümlede “keferû” kelimesini fazladan kullanmak, mânayı tamamen bozmaktadır. Kur’ân’da her ne kadar “keferû” fiili bazı yerlerde kullanılmışsa da burada fazla olarak kullanılması nazmı ve mânayı alt-üst etmektedir.

“İnnemâ nümlî lehüm lî yezdadû ismen”de “ismen ve cemalen” şeklinde “cemal” kelimesini fazla olarak kullanmak da namazı ittifakla bozar. Çünkü Kur´ân´da bu tür bir kelime yoktur. Hem mânayı da kısmen değiştirmektedir.

Manayı bozmaz, Kur´ân´da da o tür kelime bulunuyorsa, o takdirde namaz sahih olur. Buna bir örnek verelim :

“İnne´llahe bi-ibadihî lehabirün basir” âyetine bir (kâ-ne) kelimesini ilâve ederek okumak, “innellahe kâne bi ibadihî habîran basîra” demek, âlimlerin icmaıyla namaz bozulmaz. Kur’ân’da o tür kelime bulunmaz, ama mânayı da bozmuyorsa, namaz bozulmaz. Buna bir örnek verelim:

“fîhâ fakihetün ve nahlün ve rumman” cümlesine bir de “tuffah” kelimesini ilâve ederek okumak. (El-Muhit / Radıyüddin Serahsî - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

G) Aynı Harfin Tekrarı

Tekrar edilen harf, muda´afın izharı ise namaz bozulmaz.

“Ve men yertedde” yi “ve men yertedid” şeklinde okumak gibi.

Muda´if’i izhâr değil de, mânayı bozuyorsa namaz da bozulur.

“El-hamdu lillahi” cümlesini, “Elle´l-hamdu lillahi” şeklinde okumak gibi.

Kelimeyi tekrar etmek de böyledir: Mâna bozulursa, namaz da bozulur.

“Rabi´l-âlemîn” i, “rabbi rabbî´l-âlemîn” şeklinde okumak veya “mâliki yevmi´d-dîn” i, “mâliki


KAYNAK : sorularlaislamiyet.com(11.01.2007)
Bu parça 10.02.2008 tarihinde sitemize eklenmiş ve ziyaretçilerimiz tarafından 11292 kez görüntülenmiştir.
 
 
Yukarıda bu siteye yakışmayan bir reklam varsa lütfen burayı tıklayarak adresini bildiriniz.